+31 (0) 85 483 52 30
info@fedukov.com

Voor iedere opdracht werken wij volgens een vast stappenplan.
1. Behoefte inventarisatie
Samen met u inventariseren wij uw arbeidsbehoefte. We analyseren de gevraagde functie- en competentieprofielen en de zaken waar u als opdrachtgever waarde aan hecht.
2. Matchen
Nadat we samen uw arbeidsbehoefte in kaart hebben gebracht, zal ons systeem de meest geschikte kandidaten selecteren in het huidige bestand zoals wij die van onze samenwerkingspartners hebben gekregen. Wij matchen vervolgens uw arbeidsbehoefte aan beschikbare medewerkers, om zodoende tot de beste selectie te komen.
3. Planning
Samen met u maken wij een planning. Daarbij kijken we naar zowel de lange termijn als korte termijn. Forecasting voor de toekomst vinden wij essentieel, zodat u ook op de lange termijn over een goede pool van medewerkers beschikt. Een juiste forecast zorgt er bijvoorbeeld voor dat we tijdig kunnen vaststellen of een aanvullende instroom van medewerkers noodzakelijk is.
4. Contracteren
Wij bemiddelen bij het tot stand komen van een contract tussen de lokale werkgever (uitzender) en u. Zodra bekend is hoeveel medewerkers u nodig heeft en in welke functie, stellen wij voor u een offerte op. Wij werken met vaste prijzen en de rekenmethodiek is duidelijk en transparant.
Wanneer u akkoord bent met een offerte wordt u een overeenkomst aangeboden. Na wederzijdse ondertekening gaat er een doorlooptijd in van enige weken waarna de medewerkers daadwerkelijk bij u aan de slag gaan. Uiteraard houden wij dan rekening met de eerder afgegeven planning.
Medewerkers gaan nooit bij u aan de slag zonder begeleiding. Wij verzorgen vooraf een korte introductie voor nieuwe medewerkers waarin alle relevante informatie over de opdrachtgever, locatie en soort werkzaamheden worden behandeld. Daarnaast zal een eerste opstart of instroom van nieuwe medewerkers altijd begeleid worden door een On-Site of Account Manager. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en het aanspreekpunt voor onze medewerkers die bij u werkzaam zijn.
5. Waarborging van kwaliteit
Fedukov Employment Solutions streeft naar de hoogste kwaliteit. In de samenwerking met onze partners waarborgen wij de kwaliteit van de samenwerking op een aantal manieren:
– Strenge selectie van medewerkers op basis van werkervaring, opleiding, testfase en referenties
– Focus op voortdurende ontwikkeling van medewerkers
– Heldere en duidelijke overlegstructuur met de opdrachtgever
– Verantwoordelijke begeleiding van de medewerkers
– Korte communicatielijnen
6. Juridische waarborgen
Fedukov Employment Solutions en haar partners hebben een gedegen kennis van de nationale en EU-regelgeving bij de tewerkstelling van de medewerker voor een opdrachtgever. De werkgever/uitzender beschikt uiteraard te allen tijde over alle benodigde vergunningen. Tot meerdere zekerheid van afdracht van belasting door de formele werkgever (uitzender) wordt adviseren wij tot het sluiten van een G-rekening overeenkomst met de belastingdienst. Zodoende wordt de opdrachtgever/inlener in Nederland gevrijwaard van aansprakelijkheid omtrent afdracht loonbelasting. De medewerker ontvangt minimaal het wettelijk vereiste minimumloon overeenkomstig de Nederlandse regelgeving. Van alle medewerkers zijn bij de formele werkgever/uitzender en Fedukov de relevante documenten aanwezig aan de hand waarvan vooraf een identificatie en een controle op het vereiste visum en werkvergunning heeft plaatsgevonden. De formele werkgever/uitzender staat er voor in dat de sociale premieafdracht in het thuisland is geborgd. Er wordt zorg gedragen voor de huisvesting en vervoer van de werknemers vanaf de huisvesting naar de werkplaats. Tot slot: alle medewerkers zijn in het thuisland verzekerd voor medische kosten.
7. Facturatie
De opdrachtgever wordt tweewekelijks gefactureerd door de formele werkgever/uitzender. Er geldt een betalingstermijn van één (1) week. De medewerker wordt voor wat betreft de sociale lasten verloond in het thuisland en voor wat betreft de loonbelasting in Nederland. Betaling is gesecureerd door middel van het gebruik van een G-rekening. De formele werkgever/uitzender geeft een volmacht aan de opdrachtgever om een deel van de factuur rechtstreeks aan Fedukov Employment Solutions te betalen in verband met de door haar geleverde diensten. De korte betalingstermijn van één (1) week wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat de betalingsstroom aan medewerkers snel op gang komt en door blijft lopen, zodat zij direct zicht hebben op hun inkomsten. Dit zorgt voor tevreden medewerkers en houdt het moraal hoog.

De medewerker is in dienst bij de formele werkgever/uitzender en niet bij Fedukov Employment Services. Wij dragen zorg voor de selectie en rekrutering van de juiste gekwalificeerde medewerkers.
Nadat een opdrachtgever een opdracht heeft geplaatst, wordt door de formele werkgever/uitzender ervoor zorg gedragen dat de medewerker in Nederland wordt gehuisvest voor de duur van de opdracht en iedere werkdag wordt vervoerd naar de werklocatie. Daarnaast wordt de medewerker bij de start van de werkzaamheden begeleid en bijgestaan gedurende zijn werkzaamheden in het geval van vragen en/of calamiteiten.
De medewerker krijgt te allen tijde betaald conform de wet- en regelgeving van Nederland en de EU.

Branche

Fedukov Employment Solutions is gespecialiseerd in de bemiddeling van gekwalificeerde arbeidskrachten in de installatie- en bouwsector. Een groot deel van de medewerkers voor wie wij bemiddelen werken in technische functies, op diverse bouwplaatsen en scheepswerven. Dagelijks zijn medewerkers werkzaam in functies zoals metselaar, elektricien, betonvlechter, lasser, stukadoor, enzovoorts.

Bemiddeling

Fedukov Employment Solutions is specialist in het bemiddelen van medewerkers op lokale en internationale schaal. Bij ons gaat het namelijk om de kwaliteit en niet om de nationaliteit. Wij hebben dan ook een zeer ruime ervaring met het bemiddelen van flexibele en goed opgeleide vakmensen.
Dagelijks zijn er zeer gemotiveerde medewerkers aan het werk bij onze opdrachtgevers. Door onze unieke wijze van werving en testen door onze recruiters ter plaatse, voldoen ze aan het profiel dat wij samen met onze opdrachtgever opstellen. Hierdoor worden de beste vakmensen exclusief voor onze opdrachtgevers geworven.